Select Page

TIETOSUOJASELOSTE

KalevalaFest ry:n Valekalevalakisan osallistujarekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: KalevalaFest ry
Osoite: c/o Lahti, Kimalaisenranta 14, 01490 VANTAA
Y-tunnus: 2920235-1
Yhteyshenkilö: Sirpa Lahti
Sähköpostiosoite: info@valekalevala.fi
Puhelin: 0407384736

2 Tietosuojavastaava

KalevalaFest ry: info@valekalevala.fi

3 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä vastaa rekisterin kehittämisestä. Rekisterinpitäjällä on ylläpito-oikeus henkilötietoihin.

4 Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään KalevalaFest ry:n Valekalevalakisaan osallistuvien henkilöiden ja heidän mahdollisten ohjaajiensa ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

5 Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Valekalevalakisan järjestäminen ja kilpailuun osallistuneiden tarinoista kirjan kokoaminen. Pieni ValeKalevalakisa haastaa syksyllä 2019 3-6 luokkalaiset kirjoittamaan annetuista hahmoista tarinoita. Näistä tarinoista kirjailija Juha Hurme kokoaa yhdessä sarjakuvataiteilija Kati Rapian ja dramaturgi Elli Salon kanssa kirjan, jonka julkaisija on Teos-kustantamo.

Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröityjen suostumus. Alle 16-vuotiaalta lapselta tulee olla vanhempien suostumus lapsen tietojen luovuttamiseen. Alle 16-vuotiaan lapsen tietoja luovutettaessa opettajan tai ohjaajan tulee huolehtia vanhempien suostumus lapsen tietojen luovuttamiseen.

6 Käsiteltävät henkilötiedot

Yhdistys käsittelee alaikäisten kilpailuun osallistujien, yhteyshenkilöiden, mahdollisten ohjaajien sekä arvioitsijoiden henkilötietoja,  yhteystietoja ja suostumus-tietoja.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään:
– osallistujalta, yhteyshenkilöltä ja/tai mahdolliselta ohjaajalta itseltään kilpailuun osallistumisen yhteydessä Tiketin tarjoaman järjestelmän kautta.

8 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja luovutetaan:

 • Kilpailun järjestäjätaholle (KalevalaFest ry.) tai heidän kilpailun tuotantoon palkkaamilleen työryhmänjäsenille.
 • Kirjan kokoaville henkilöille sekä kustantajalle (Juha Hurme, Kati Rapia, Elli Salo ja Teos-kustantamo).
 • Järjestäjän tai yhteistyötahojen tiedotus tarkoituksiin (KalevalaFest ry, Teos-kustantamo).
 • Palkittavien tiedot palkintojen myöntäjille.
9 Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10 Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kirjan valmistumiseen ja julkaisuun saakka.
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa KalevalaFest ry:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat KalevalaFest ry:n käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on KalevalaFest ry:n oikeutettu etu;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että KalevalaFest ry ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12 Tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu KalevalaFest ry:n  tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

13 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä ensisijaisesti sähköpostitse tietosuojavastaavalle tämän tietosuojaselosteen kohdassa annettuun osoitteeseen.

14 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.8.2019.